pro-project
  Zigbee
 

Pro-project รับทำโปรเจค

IEEE 802.15.4 “Zigbee”

       Zigbee เป็นมาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สาย IEEE 802.15.4 เช่นเดียวกับ WPAN (Wireless Personal Area Network) และ Bluetooth ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก  Zigbee ใช้งานที่ความถี่ 868 MHz ในทวีปยุโรป, 915 MHz ในสหรัฐอเมริกา และ 2.4 GHz ทั่วโลก ข้อดีของ Zigbee คือเป็นระบบสื่อสารไร้สายที่ต้นทุนต่ำ, ใช้พลังงานน้อยทำให้สามารถทำงานได้นานมากขึ้นถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะมีขนาดเล็ก, เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way)  อีกทั้ง Zigbee มีโครงข่ายการสื่อสารแบบ Mesh ซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าและมีระยะไกลกว่า ดังนั้นจึงถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน  เช่น ระบบบ้านหรืออาคารอัตโนมัติ, ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับทางการแพทย์, ระบบสื่อสารทางไกล หรือแม้แต่อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ของเล่นเด็ก หรือเกมส์ 

       สถาปัตยกรรมของ Zigbee  ถูกแบ่งเป็น stack ซึ่งถูกสร้างขึ้นเป็นบล็อกเรียกว่าเลเยอร์(layer) แต่ละเลเยอร์ถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่ ตามการใช้งานของเลเยอร์บน จากรูปสถาปัตยกรรมของ Zigbee เป็นไปตามมาตรฐาน OSI : Open System Interconnection  7 โมเดล ซึ่งในที่นี้ให้คำจำกัดความเฉพาะโมเดลหลัก ได้แก่ Physical (PHY) Layer, Medium Access Control (MAC) Layer, Network (NWK) Layer, Application Support Sub-layer (APS), Zigbee Device Object (ZDO)
 

 
  Today, there have been 38 visitors (90 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=