pro-project
  Home-security-zigbee
 

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย ZigBee แจ้งเตือนผ่านมือถือด้วย SMS
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถติดตั้งได้อย่างสะดวก
ซึ่งประกอบด้วย

  • กล่องควบคุมหลัก(GSM module + แม่ข่าย ZigBee)
  • ลูกข่าย ZigBee
  • Motion Sensor
  • Magnetic swicth
  • Adapter 12 VDC

 

  

วิธีการทำงาน : กล่องควบคุมหลัก ประกอบไปด้วย แม่ข่าย ZigBee และ GSM module เพื่อใช้ส่ง SMS เมื่อเกิดการบุกรุก ตามเงื่อนไขที่เราได้ตั้งไว้ ในระบบจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและสวิตซ์แม่เหล็กที่ใช้ติดตั้งบริเวณประตูหน้าต่าง เมื่อเซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ จะส่งสัญญาณมาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ลูกข่าย ZigBee และตัวลูกข่ายจะส่งสัญญาณไปหาแม่ข่ายเพื่อสั่งให้ GSM module ทำการส่ง SMS
 

 
  Today, there have been 38 visitors (91 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=